Aegypten – Sinai – Mielke

by Redaktion | 6. November 2015 9:40

Sinai

Sinai[1]

Foto: Harald Mielke

Links:
  1. [Image]: http://www.aquanaut.ch/wp-content/uploads/2015/11/Aegypten-Sinai-Mielke.jpg

Source URL: http://www.aquanaut.ch/lufthansa-gruppe-stoppt-fluege-auf-den-sinai/aegypten-sinai-mielke/